Consiliul de turism

Membrii Consiliului de Turism sunt organizaţii şi actori locali care pun umărul activ la dezvoltarea ecoturismului şi a destinaţiei Colinele Transilvaniei. Unii dintre ei au o experienţă de peste 15 ani în protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului local. 

Asociaţia Mioritics

Asociatia Mioritics, fondată în 2004, urmăreşte protejarea patrimoniului cultural şi natural naţional, prin proiecte şi activităţi de promovare, suport pentru producătorii şi furnizorii locali de servicii, servicii de consultanţă turistică şi pentru dezvoltarea de itinerare tematice care să pună în valoare patrimoniul, organizare de evenimente şi activităţi de educaţie pentru comunităţile locale mici (în special pentru copii şi tineri). Direcţiile de acţiune ale asociaţiei se îndreaptă atât direct spre zonele şi regiunile de interes, cât şi indirect, prin activităţi de lobby şi advocacy pentru definitivarea şi adaptarea cadrului legal astfel încât să susţină şi să stimuleze o dezvoltare sănătoasă şi organică a acestor regiuni. Acțiunile sunt desfăşurate în parteneriate cu actori locali activi, dar şi cu comunităţile locale, care pun în valoare resursele, istoria şi cultura fiecărei comunităţi cu care lucrează, prin metode şi instrumente interactive şi participative.

Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu (AJTS)

AJTS a luat naştere în 2005, la inițiativa Consiliului Județean Sibiu, urmând modele de bune practici europene (franceze și germane) pentru managementul și marketingul destinației turistice județul Sibiu. AJTS reprezintă o platformă de colaborare între administrații publice, instituții, operatori culturali și turistici privaţi, comunități locale, parteneri naționali și internaționali, pentru a favoriza dezvoltarea responsabilă și sustenabilă, precum şi promovarea eficientă a destinaţiei turistice județul Sibiu. Proiectele asociaţiei au impact judeţean: stabilirea şi implementarea direcţiilor strategice, dezvoltarea sistemului de semnalizare şi trasee culturale; structurarea, dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii; marketing; crearea instrumente de promovare internă și externă; acordarea de suport pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare a turismului local, regional, național și european ținând cont de principiile turismului durabil.

Fundaţia ADEPT Transilvania

Fundația ADEPT Transilvania este dedicată conservării biodiversității și dezvoltării rurale, oferind din 2004 prioritate protejării peisajelor agricole cu Înaltă Valoare Naturală din Transilvania. Susține comunitățile de mici fermieri, care au modelat de-a lungul secolelor şi păstrează aceste peisaje. Pe baza experienței din teren, ADEPT participă activ în grupurile de lucru pentru elaborarea politicilor de mediu și agro-mediu.olaborează cu fermieri, comunități locale, universități, ONG-uri și cu Ministerele Guvernului României pentru a găsi soluții la problemele care amenință supraviețuirea acestor peisaje remarcabile și a comunităților locale de fermieri. ADEPT desfășoară programe care unesc beneficiile economice și sociale cu conservarea biodiversității și cu creșterea capacității locale pentru o bună gestionare în viitor. Un exemplu este cel mai cunoscut eveniment anual sportiv din zonă: Transylvania Bike Trails Race, desfăşurat pe prima potecă ciclabilă din regiune.

Fundaţia Mihai Eminescu Trust

Din 1998, fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET) se implică în păstrarea moștenirii locale și contribuie activ la reînsuflețirea satelor și comunelor din Transilvania și Maramureș, două dintre cele mai autentice zone din Europa. MET crede că toate proiectele construite prin valorificarea patrimoniului trebuie să aibă în centru oameni care trăiesc în imediata lor apropiere, care beneficiază şi au grijă de ele în continuare. Până în prezent, MET a reușit să pună în mișcare oamenii din comunitățile locale transilvănene prin peste 1.500 de proiecte dezvoltate în 26 de sate și 5 orașe. Concret, MET instruieşte localnicii în tehnici de construcţie tradiţionale şi practici pentru agroturism. Organizează cursuri de limba engleză, promovează antreprenoriatului şi implicarea la nivel local. Oferă suport pentru dezvoltarea de mici afaceri legate de turism, revitalizează livezile săteşti şi plantează soiuri locale în zonele în care pădurea se află în cumpănă.

WWF România

WWF lucrează din 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. În parteneriat cu autorităţi locale şi naţionale, ONG-uri şi companii, WWF susţine tranziția spre economia verde şi un program de educaţie de mediu adresat tinerilor, prin abordări inovatoare în teren. Între 2011 şi 2016, în parteneriat cu Fundaţia ADEPT, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu Regiunea 7 Centru şi Asociaţia Ecotur Sibiu, WWF a elaborat Planul de management integrat pentru zona Podişul Hârtibaciului – Târnava Mare – Olt, aprobat prin Ordin de Ministru în iunie 2016. Scopul: asigurarea cadrului pentru un management corespunzător al terenurilor şi activităţilor din ariile protejate în vederea conservării speciilor şi habitatelor, dar şi pentru implementarea planurilor şi proiectelor de dezvoltare durabilă a comunităţilor locale.

Grupul de Acţiune Locală (GAL) Dealurile Târnavelor

Misiunea GAL Dealurile Târnavelor este ,,dezvoltarea durabilă rurală zonală prin conservarea și valorificarea principalelor avantaje competitive teritoriale: patrimoniul natural (incluzând peisajul tradițional rural) și cel cultural, dovadă a capacității parteneriale de păstrare și promovare a identității locale.” Asociația GAL Dealurile Târnavelor s-a constituit ca parteneriat public – privat în 2007 în accepțiunea programului LEADER, la inițiativa actorilor locali din opt comune: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz și Vânători (MS), Biertan și Laslea (SB). Abordarea ,,de jos în sus”, cooperarea, dezvoltarea locală integrată, sprijinirea ramurilor economice ,,verzi” și inovarea sunt principii care definesc viziunea de dezvoltare a teritoriului: un model de referință pentru devoltarea durabilă a spațiului rural tradițional. Parteneriatul include azi 47 de membri şi parteneri care au manifestat dorința și interesul de a sprijini dezvoltarea socio-economică și culturală a zonei.

Asociația Monumentum

Asociația MONUMENTUM a fost înființată în 2012 pentru a da un impuls hotărâtor salvării patrimoniului construit din mediul rural din România. Pe lângă panourile informative, legate de arhitectura locală, pe care le vedeţi în fiecare sat, Asociația Monumentum a pus umărul la realizarea unei țiglării tradiționale în Apoş, dar şi la restaurarea unor clădiri tradiționale din satul Daia. Asociaţia Monumentum este iniţiatorul proiectului „Ambulanța monumentelor”, care îşi propune să acţioneze eficient în domeniul salvargării patrimoniului imobil, prin punerea în siguranţă a unor obiective de patrimoniu importante, aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps. De asemenea, Monumentum a coordonat, alături de Grupul Rural al Ordinului Arhitecţilor din România, documentarea şi editarea Ghidului de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul rural, pentru zona cu influenţă săsească.

Grupul de Acţiune Locală (GAL) Podisul Mediaşului

Înființată în noiembrie 2007, asociaţia are misiunea dezvoltării teritoriului Podișul Mediașului, compus din 13 comune și 1 oraș: Dumbrăveni, Alma, Aţel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dîrlos, Hoghilag, Micăsasa, Moşna, Şeica Mică, Târnava, Valea Viilor (SB), Viişoara şi Zagăr (MS). Parteneriatul este azi format din 72 de actori: 17 autorități publice locale, 38 de reprezentanți ai sectorului privat și 17 reprezentanți ai societății civile. Scopul principal constă în scrierea şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală a teritoriului (prin programul LEADER), facilitând implementarea a peste 94 de proiecte, începând cu 2012. Asociaţia are rol de centru de resurse pentru dezvoltarea teritoriului, încurajează parteneriatele între actorii locali din mediul rural, reprezintă teritoriul GAL la diverse activităţi/proiecte/iniţiative din domeniul dezvoltării rurale. GAL Podişul Mediaşului este membru fondator al Federaţiei Naţionale a GAL-urilor din România (FNGAL).

Fundația Biserici Fortificate

Bisericile fortificate săsești sunt administrate de Biserica Evanghelică C.A. din România (B.E.C.A.R.). Din cauza emigrării sașilor transilvăneni, numărul enoriașilor a scăzut drastic, astfel încât multe dintre biserici nu mai sunt folosite deloc sau numai foarte rar. În același timp, din sate a dispărut chiar acea populație care a ridicat și întreținut monumentele. Acesta este motivul care a dus la înființarea Fundației Biserici Fortificate, care este o instituție specializată în conservarea patrimoniului cultural bisericesc. 

Președintele României Klaus Werner Iohannis precum și Președintele Republicii Federale Germania Frank-Walter Steinmeier au preluat împreună patronajul fundației.

Fundația este finanțată în cea mai mare parte din donații, subvenții și fonduri externe care asigură, pe de-o parte, desfășurarea activităților și, pe de altă parte, contribuie la majorarea capitalului social. Fundația este de asemenea susținută de o asociație non-profit din Germania.

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Hârtibaciu

GAL Microregiunea Hârtibaciu a luat naştere în 2006 cu scopul de a proteja natura deosebită, dar sensibilă, de a păstra vii tradiţiile locale şi de a oferi o perspectivă mai bună locuitorilor săi. Asociaţia este un instrument, finanţat prin programul LEADER, de realizare şi de concretizare a principiilor comune din cele 15 unităţi adminitrative din teritoriul GAL. Un parteneriat public-privat, care pune în aplicare priorităţile de acţiune stabilite în Planul Local de Dezvoltare, prin punerea în valoare a potenţialului uman, natural, socio-cultural şi economic, existent în microregiune. Îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţelor populaţiei, diversificarea activităţilor econoice, precum şi dezvoltarea turismului ecologic şi a ecoturismului sunt valori de bază pentru membrii asociaţiei.


Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Transilvană Braşov Nord

Parteneriatul format în anul 2009 pentru înfiinţarea Asociaţiei Transilvane Braşov Nord, s-a constituit pornind de la un scop comun – dezvoltarea durabilă a comunităţilor din nordul judeţului Braşov. Obţinerea personalităţii juridice a Asociaţiei nu a constituit una din primele etape. Acest lucru s-a întâmplat ulterior elaborării strategiei de dezvoltare ("Planul de Dezvoltare Locală – Zona de Nord a Judeţului Braşov"), proces în care au fost implicaţi actori din toate cele 13 localităţi de pe teritoriul vizat.

Sitemap

© 2020 de WPI și Colinele Transilvaniei.

Creat cu Wix.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Acest site web a fost creat într-un proiect de colaborare între trei studenți ai Institutului Politehnic Worcester (https://www.wpi.edu/) și Colinele Transilvaniei